Oferta ubezpieczenia

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa zapytania mamy przyjemność przedstawić wstępną ofertę Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Wyrażamy nadzieję, iż przedstawiona propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem,
pozostajemy otwarci na dalsze sugestie dotyczące warunków ubezpieczenia. Podobną ofertę prezentowliśmy już w roku ubieglym.

WSTĘPNA PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ubezpieczający: Stowarzyszenie Kochamy Sport
Ubezpieczony: Grupa I: Zawodnicy Ubezpieczającego uczęszczający do klubów i szkół sportowych
minimum 1.000 osób
Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Okres ubezpieczenia: 1 rok
Forma ubezpieczenia: Grupowa imienna. Miejsce ubezpieczenia: Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie. Warunki szczególne: Ubezpieczający zobowiązany jest przesłać zgłoszenie osób do ubezpieczenia w formie elektronicznej (imię, nazwisko, pesel albo data urodzenia) najpóźniej do ostatniego dnia
poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem zostanął objęte również nowoprzystępujące osoby, pod warunkiem
zgłoszenia ich do ubezpieczenia w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedającego chęć przystąpienia. W przypadku osoby nowozgłoszonej okres ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu. Skreśla się art. XII ust. 1 pkt 9) OWU
Wariant z niniejszej oferty dla Grupy I może zostać zawarty w umowie ubezpieczenia pod
warunkiem, że do ubezpieczenia przystąpi min. 1000 osób. Ogólne warunki ubezpieczenia:
Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr
GNL/1/3/8/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
Limit odpowiedzialności: Górna granica odpowiedzialności Generali z tytułu jednego zdarzenia wynosi: 22.100.000 PLN Ważność oferty:
Oferta nie jest ofertą wiążącą. Proponowane sumy ubezpieczenia oraz składka mogą
ulec zmianie. Wariant I ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMY UBEZPIECZENIA Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10.000 zł Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego –
następstwa nieszczęśliwego wypadku
1.500 zł Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku 1.500 zł

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 1.500 zł
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Składka za osobę (Grupa I): 30,00 zł

Stowarzyszenie Kochamy Sport

Sylwia Szmytkowska – 721- 944-447

Ostateczny termin wpłaty składki 30zł na konto klubu do 30 sierpnia 2015.