Składki członkowskie

Szanowni rodzice/opiekunowie!

Proszę pamiętać o obowiązkowych składkach członkowskich, są one obowiązkowe na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu jak również przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

Nie opłacanie w terminie składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy zawodników.

Zależy nam również na usystematyzowaniu sposobu płatności.

Prosimy opisywać tytuł przelewu w następujący sposób:

imię i nazwisko dziecka + oznaczenie miesiąca, za który składka jest należna

np. JAN KOWALSKI składka za 02.2017

Składki są płatne z góry za dany miesiąc do 15 dnia miesiąca.

Numer konta: ING  55  1050  1399  1000  0023  1481  3011

W przypadku, gdy składki regulowane są za kilka miesięcy z góry (co jest oczywiście dopuszczalne) tytuł przelewu również powinien wskazywać okres, za który dokonywana jest zapłata.

Zarząd – GROM Tychy